نحوه ارسال نهال هایی با ارتفاع بیش از 3 متر

نهال صنوبر ایتالیایی

نهال صنوبر ایتالیایی

تومان12,000

نهال قلمه

نهال صنوبر اسرائیلی 3 ساله

تومان75,000

نهال صنوبر زود بازده

نهال صنوبر اسرائیلی 2 ساله

تومان25,000

درخت زود رشد در ایران

نهال سپیدار 3 ساله

تومان80,000

ارقام نهال صنوبر

نهال صنوبر 3 ساله

تومان75,000

درخت سریع الرشد کم آب

نهال کبوده 3 ساله

تومان75,000

ارقام نهال صنوبر

نهال صنوبر دسته بیلی

تومان30,000

نهال پده

نهال پده

تومان11,000

نهال تبریزی

نهال تبریزی

تومان12,000